estirp

Accessory
Etimologia: del ll. stĭrps, stĭrpis ‘soca; raça; llinatge’ 1a font: s. XIV
Body
    femení
  1. genealogia
    1. Persona origen d’un llinatge.
    2. per extensió Llinatge.
  2. genètica Grup d’individus emparentats i amb unes característiques comunes que els diferencien d’altres grups.