expropiació

Accessory
Partició sil·làbica: ex_pro_pi_a_ci_ó
Etimologia: de expropiar 1a font: 1917, DOrt.
Body
femení dret administratiu Forma d’extinció del dret de propietat i despossessió d’un bé fet per l’administració pública.