mutualitat

Accessory
Partició sil·làbica: mu_tu_a_li_tat
Etimologia: de mutual
Body
    femení
  1. Qualitat de mutual o mutu.
    1. Fet d’ajudar-se, socórrer-se, etc., mutualment.
    2. dret Associació de persones afectades per uns mateixos interessos i riscs per tal de protegir comunament llurs interessos i compartir proporcionalment el cobriment d’aquests riscs mitjançant una contribució de cada associat en quotes fixes o variables i sense que es doni cap ànim de guany.