negació

Accessory
Partició sil·làbica: ne_ga_ci_ó
Etimologia: del ll. negatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Acció de negar1. La negació de l’existència de Déu.
  2. per extensió Cosa absolutament contrària a una altra.
  3. gramàtica
    1. Procediment gramatical que serveix per a expressar el significat contrari d’un enunciat o d’una part d’un enunciat.
    2. Mot que expressa una negació.
  4. lògica Tipus de connectiva lògica.