nombre

Accessory
Compareu: número
Etimologia: del ll. nŭmĕrus, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. matemàtiques
  1. [abreviatura n., nre.] Resultat de comptar les coses que formen un agregat (dos, tres, quatre, etc., i també un, o sia, la unitat) o qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte.
  2. nombre abstracte Nombre que no és concret.
  3. nombre aleatori Nombre constituït per xifres aleatòries, cadascuna de les quals és elegida independentment de les altres.
  4. nombre algèbric Nombre que és solució d’una equació algèbrica racional.
  5. nombre aritmètic Nombre sense signe.
  6. nombre cardinal Nombre que indica la quantitat d’objectes d’un conjunt.
  7. nombre complex Nombre que pot ésser expressat com a suma d’un nombre real i d’un nombre imaginari.
  8. nombre compost Nombre que consta de més d’una xifra.
  9. nombre concret Nombre no abstracte, és a dir, que expressa la quantitat d’una determinada cosa.
  10. nombre decimal Nombre racional que, multiplicat per una potència positiva de 10, dona un nombre enter.
  11. nombre diàdic Nombre racional que és el quocient d’un nombre enter per una potència positiva de 2.
  12. nombre dígit Nombre que, en el sistema de numeració decimal, consta d’una sola xifra.
  13. nombre d’or Nombre donat per l’expressió (1+ √5) /2, que equival aproximadament a 1,618 i que correspon a una proporció considerada particularment estètica.
  14. nombre enter Nombre que determina quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat.
  15. nombre figurat Cadascun dels nombres de la successió formada pels nombres 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, etc.
  16. nombre fraccionari Nombre racional no enter.
  17. nombre imaginari Nombre complex no real.
  18. nombre imperfecte Nombre que no és perfecte.
  19. nombre irracional Nombre real no racional.
  20. nombre mixt Nombre que pot ésser expressat com a suma d’un nombre enter i un nombre fraccionari.
  21. nombre natural Nombre que serveix per a comptar els elements d’un conjunt.
  22. nombre negatiu Nombre més petit que el zero.
  23. nombre ordinal Nombre que expressa el lloc en una successió d’objectes.
  24. nombre parell Nombre enter que no és imparell.
  25. nombre perfecte Nombre enter que és igual a la suma de tots els seus divisors excepte ell mateix.
  26. nombre positiu Nombre més gran que el zero.
  27. nombre primer Nombre natural més gran que la unitat que només és divisible per ell mateix i per la unitat.
  28. nombre quadrat (o nombre quadrat perfecte) Nombre enter que és igual a un altre nombre enter elevat al quadrat.
  29. nombre racional Conjunt de fraccions equivalents que representen una mateixa quantitat, entera o no.
  30. nombre real Cadascun dels nombres que hom pot obtenir en mesurar magnituds contínues.
  31. nombres amigables Parella de nombres cadascun dels quals és igual a la suma de les parts alíquotes de l’altre, excepte aquest altre.
  32. nombres coprimers Nombres primers entre ells.
  33. nombre senar Nombre imparell.
  34. nombre sencer Nombre enter.
  35. nombres heterogenis Nombres no homogenis.
  36. nombres homogenis Nombres que tenen els mateixos factors primers.
  37. nombres piramidals Nombres que expressen la quantitat de boles que poden ésser disposades formant una piràmide triangular o bé quadrada.
  38. nombres pitagòrics Cadascuna de les ternes de nombres que són solució de l’equació x2 + y2= z2. Per exemple, 3, 4, 5.
  39. nombres poligonals Nombres que donen la quantitat de boles que hom pot disposar formant un triangle equilàter, un quadrat o bé qualsevol polígon regular.
  40. nombres primers entre ells Nombres que no tenen altre divisor comú sinó la unitat.
  41. nombres triangulars Nombres que expressen el nombre de boles que poden ésser disposades formant un triangle equilàter.
  42. nombre transcendent Nombre real no algèbric.
  43. nombre transfinit Nombre cardinal o ordinal d’un conjunt no finit.
  44. nombre trencat Nombre fraccionari.
 2. per extensió
  1. Un gran nombre de convidats. Els descontents són en petit nombre. Un nombre infinit d’ocells.
  2. Gran nombre. Nombre de persones hagué de restar a fora.
  3. sens nombre Innombrables.
 3. gramàtica Categoria o morfema gramatical que oposa la representació d’una entitat individualitzada (singularitat) a la representació de més d’una d’elles (pluralitat).
 4. retòrica Harmonia del discurs que resulta d’un cert ritme de la frase.
 5. indústria tèxtil Quantitat de fils i de passades que té un teixit en una unitat de superfície, generalment 1 cm2.
 6. llei dels grans nombres estadística Teorema que estableix que la freqüència relativa d’un esdeveniment al llarg de n temptatives elementals independents convergeix en probabilitat vers la probabilitat de l’esdeveniment.
 7. nombre característic física Cadascun dels nombres adimensionals que hom obté en establir la relació entre grups de magnituds físiques (forces, velocitats, energies, volums, etc.).
 8. teoria de nombres matemàtiques Part de la matemàtica que estudia les relacions entre els nombres enters.