noosfera

Accessory
Partició sil·làbica: no_os_fe_ra
Etimologia: de noo- i -sfera
Body
femení filosofia En alguns sistemes filosòfics, àmbit de l’enteniment, entès com a unitat suprapersonal i imaginat sovint com a entitat real i viva.