organologia

Accessory
Partició sil·làbica: or_ga_no_lo_gi_a
Etimologia: de organo- i -logia
Body
    femení
  1. biologia Estudi dels òrgans dels animals o de les plantes, tant dels aspectes estructurals com dels funcionals.
  2. música Disciplina de la musicologia que estudia les característiques dels instruments des de l’aspecte acústic i mecànic.