palinòdia

Accessory
Partició sil·làbica: pa_li_nò_di_a
Etimologia: de palin- i -òdia 1a font: c. 1710
Body
    femení
  1. literatura En l’antiguitat, poema en què hom es retracta de quelcom dit en un poema anterior.
  2. cantar la palinòdia Retractar-se.