quantitat

Accessory
Etimologia: del ll. quantĭtas, -ātis, íd. 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
  femení
 1. filosofia Propietat de les coses que fa que aquestes siguin mesurables.
  1. Porció major o menor d’una cosa, nombre més o menys considerable de coses. S’ha menjat una quantitat de pa enorme. Hi havia una quantitat de gent que espantava.
  2. usat absolutament Suma més o menys important. Havia de pagar una petita quantitat.
  3. fonètica, fonologia Durada d’un so o d’un conjunt de sons que formen síl·laba.
  4. en quantitat En gran quantitat.
 2. matemàtiques Qualsevol expressió aritmètica, algèbrica o analítica a la qual hom atribueix un valor.
 3. lògica Extensió dels termes d’una proposició i de la proposició en ella mateixa.
 4. quantitat de calor [símbol Q] física i termodinàmica Energia tèrmica que absorbeix o cedeix un cos en elevar-se o disminuir, respectivament, la seva temperatura.
 5. quantitat d’electricitat electricitat Magnitud que expressa el grau d’electrització d’un cos.
 6. quantitat de llum luminotècnia Magnitud fotomètrica igual al producte del flux lluminós pel temps que hom considera.
 7. quantitat d’il·luminació luminotècnia Magnitud fotomètrica igual al producte de la il·luminació pel temps que hom considera.
 8. quantitat de matèria [símbol N] física Magnitud física proporcional al nombre d’entitats elementals que formen la matèria del sistema considerat.
 9. quantitat de moviment mecànica Per a un punt material de massa m, vector p definit per p = mv, essent v la velocitat. És anomenat també moment lineal del punt.