savoià
| | savoiana

Accessory
Partició sil·làbica: sa_vo_ià
Body
adjectiu i masculí i femení De la Savoia (regió de França).