sociolingüístic
| | sociolingüística

Accessory
Partició sil·làbica: so_ci_o_lin_güís_tic
Etimologia: de socio- i lingüístic
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’ús lingüístic o al seu estudi.
  2. femení sociologia i lingüística Estudi de l’ús que hom fa de la llengua en general o de qualsevol forma o varietat particular.