industrialització

Accessory
Partició sil·làbica: in_dus_tri_a_lit_za_ci_ó
Etimologia: de industrialitzar
Body
    femení economia
    1. Acció d’industrialitzar;
    2. l’efecte.
  1. Procés a través del qual es transforma l’estructura productiva tradicional d’una formació social, cap a l’enfortiment i modernització dels sectors industrial i de serveis.