atuell

vaixell
casc, nom genèric dels atuells emprats per a contenir i transportar líquids: botes, barrils, ampolles, etc.
perol
cussol
cubell
cossi, cossiol
cassó (→)
gibrell o gibrella
bàssia o bassiol
gaveta
gavadal
Compareu: recipient, receptacle, vas
bateria, conjunt d'atuells que serveixen per a un fi. Bateria de cuina.


© Manuel Franquesa