acadèmia

Accessory
Partició sil·làbica: a_ca_dè_mi_a
Etimologia: del ll. Academĭa ‘l’escola de filosofia platònica’, i aquest, del gr. Akadémeia pròpiament ‘el jardí d’ācadem’, on ensenyava Plató 1a font: 1591
Body
  femení
  1. Societat literària, artística o científica constituïda per a l’avançament de les lletres, de les arts o de les ciències, o d’una ciència o una art.
  2. per extensió Ateneu, societat cultural.
  1. Lloc on els acadèmics tenen llurs juntes.
  2. Residència d’una acadèmia.
  1. Junta d’acadèmics, sessió acadèmica.
  2. Reunió o certamen de caràcter filosòfic, teològic, científic, literari, artístic, commemoratiu, etc.
  3. ciències militars Lliçó de tàctica i d’ordenances militars que hom dona a la tropa en els quarters o altres dependències de l’exèrcit.
 1. art Estudi de nu fet al natural.
 2. ensenyament
  1. Institució d’ensenyament artístic o tècnic, o també general, de nivell superior o mitjà. Acadèmia militar.
  2. Institució, especialment de caràcter privat, dedicada a l’ensenyament a nivell mitjà de caràcter tècnic i pràctic, sense conferir títols oficials.
  1. ensenyament Estudi general, universitat.
  2. geografia administrativa Circumscripció administrativa francesa de l’educació.