acetopropionat de cel·lulosa

Accessory
Partició sil·làbica: a_ce_to_pro_pi_o_nat de cel_lu_lo_sa
Etimologia: de aceto- i propionat
Body
masculí indústria de pintura i vernissos Nom genèric dels èsters mixts de la cel·lulosa preparats a partir dels anhídrids acètic i propiònic.