actiu
| | activa

Accessory
Partició sil·làbica: ac_tiu
Etimologia: del ll. activus, -a, -um, íd. 1a font: s. XIII
Body
 1. adjectiu
  1. Que obra o té el poder d’obrar, en acció. Principis actius. Vida activa. Volcà actiu.
  2. en actiu locució adjectiva En servei actiu, exercint. Militar en actiu.
 2. adjectiu Que implica acció. Prendre una part activa en un afer.
 3. adjectiu Que obra promptament. Un medicament actiu.
 4. adjectiu Donat a l’acció, diligent. Un polític actiu.
 5. adjectiu dret administratiu Dit del funcionari que actualment presta serveis a l’estat, etc., del membre d’una corporació que col·labora actualment en les seves tasques.
 6. adjectiu economia Que pertany al crèdit, que dona interès. Deutes actius.
 7. masculí economia
  1. Conjunt de béns i de crèdits d’una empresa.
  2. actiu circulant Part de l’actiu que inclou tots els elements de l’actiu que entren en el procés productiu, la finalitat mediata o immediata dels quals és la conversió en diners (mercaderies, primeres matèries, etc.).
  3. actiu fictici Part de l’actiu que no és convertible en efectiu.
  4. actiu fix Part de l’actiu que inclou els béns adquirits per tal d’ésser utilitzats en el procés productiu, però que normalment resten incorporats en aquest, com la maquinària.
 8. adjectiu electrotècnia
  1. Dit dels circuits o els elements que contenen fonts d’energia.
  2. En corrents alterns, dit de tota magnitud que representa una certa energia real. Corrent actiu. Potència activa. Energia activa.
 9. adjectiu física i química En estat d’exercir alguna acció física o química.
 10. adjectiu física atòmica Radioactiu, físsil.
 11. adjectiu gramàtica Dit de les formes verbals que expressen que el subjecte és considerat com a actuant.
 12. adjectiu química
  1. Dit de les substàncies que presenten activitat òptica.
  2. Dit de les substàncies que en virtut de llur estructura, llur estat de divisió, etc., es troben en una forma que no és l’ordinària, però que les fa especialment aptes a experimentar certes transformacions o a donar-hi lloc.
 13. òpticament actiu òptica Que presenta activitat òptica.
 14. posar (alguna cosa) en l’actiu (d’algú) Tenir-la-hi en compte.
 15. vida activa cristianisme Vida manifestada per una activitat exterior, generalment d’apostolat, oposada a vida contemplativa.