actualitat

Accessory
Partició sil·làbica: ac_tu_a_li_tat
Etimologia: de actual 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. Qualitat d’actual.
  1. Cosa d’ara, del moment, de moda.
  2. Temps actual. Ha durat fins a l’actualitat.
  3. d’actualitat locució adjectiva Que interessa ara, de què es parla molt ara. Un tema d’actualitat.
  4. en l’actualitat locució adverbial Actualment, ara.
 2. plural cinematografia Reproducció cinematogràfica de realitats pròximes en el temps.