advocat
| | advocada

Accessory
Etimologia: del ll. advocatus, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí i femení
 1. dret
  1. Persona que té com a professió de donar parer sobre qüestions de dret i de defensar interessos d’altri, especialment en causes i judicis davant els tribunals.
  2. advocat defensor Advocat que defensa un litigant, especialment en un procés penal.
  3. advocat de la ciutat (o de la universitat) història Als Països Catalans, jurista que s’encarregava de la defensa dels interessos d’una corporació municipal i de la protecció dels seus privilegis.
  4. advocat del diable catolicisme Nom popular del fiscal promotor de la fe en les causes de canonització.
  5. advocat del diable figuradament Defensor d’una mala causa.
  6. advocat de l’estat Llicenciat en dret que ingressa per oposició en un cos especial de l’administració pública i que té com a missió d’assessorar els diversos òrgans centrals i provincials d’aquesta, la defensa de l’estat en els processos judicials i també tenir cura de la liquidació d’alguns tributs.
  7. advocat del general (o de la generalitat) història Cadascun dels dos advocats assessors de què disposava la diputació del general o generalitat de Catalunya des de les corts del 1413.
  8. advocat dels pobres història Advocat que assegurava gratuïtament la defensa de les persones que no podien pagar honoraris.
  9. advocat d’ofici Advocat designat per un jutge o per un tribunal per a defensar el litigant que ha estat declarat legalment pobre, o bé el que ha de sol·licitar aquesta declaració judicial i el que, pel fet d’haver estat iniciat un procés contra seu, ha de designar advocat que el defensi i no ho fa voluntàriament.
  10. advocat fiscal història Fiscal d’algunes cúries episcopals i de determinats organismes de la corona catalanoaragonesa (consell d’Aragó, audiència de Mallorca, generalitat de Catalunya, etc.).
 2. figuradament
  1. Persona que parla en defensa d’altri, defensor, intercessor.
  2. especialment catolicisme Dit de la Mare de Déu i, per extensió, de determinats sants a qui la devoció popular atribueix poder damunt determinades necessitats.