afecció

Accessory
Partició sil·làbica: a_fec_ci_ó
Compareu: l’acc. 3 amb infecció
Etimologia: del ll. affectio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Modificació o alteració produïda en una cosa per una altra.
    1. Inclinació, amor, afecte, envers algú. Afeccions familiars.
    2. Afició. Afecció a col·leccionar segells.
  2. patologia Alteració morbosa d’algun element o funció de l’organisme humà, malaltia.
  3. psicologia Terme general que implica un estat afectiu.
  4. psicologia Moviment de la sensibilitat que consisteix pròpiament en un canvi d’estat (plaer, dolor, emoció), més que no pas en una tendència.