alteració

Accessory
Partició sil·làbica: al_te_ra_ci_ó
Etimologia: del ll. alteratio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. Acció d’alterar o d’alterar-se;
    2. l’efecte.
  1. geologia Transformació de les roques pròximes a la superfície que prepara l’erosió pròpiament dita.
  2. marina, marítim Variació de l’assentament d’un vaixell com a conseqüència d’haver carregat o traslladat un pes.
  3. música Accident que pot figurar en l’armadura o bé en el curs d’un passatge.