ambdós
| | ambdues

Accessory
Etimologia: del ll. ambo-duos, combinació vulgar dels clàssics ambo ‘tots dos’ amb duos o duas, acusatiu de duo ‘dos’ 1a font: s. XIV, Llull, Jaume I
Body
adjectiu i pronom Tots dos, totes dues, l’un i l’altre, l’una i l’altra.