amigdaloide

Accessory
Partició sil·làbica: a_mig_da_loi_de
Etimologia: de amigdal- i -oide
Body
    adjectiu
  1. Que té forma d’ametlla.
  2. petrografia
    1. Dit de les roques ígnies que tenen en llur interior cavitats en forma de bombolla motivades pels vapors dels magmes abans de consolidar-se.
    2. Dit dels minerals secundaris que omplen les cavitats de les roques amigdaloides.
  3. prehistòria Dit dels instruments de pedra de talla bifacial i en forma d’ametlla del paleolític inferior i mitjà.