analogia

Accessory
Partició sil·làbica: a_na_lo_gi_a
Etimologia: del ll. analogia, i aquest, del gr. analogía 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Relació de semblança entre coses diverses, relació entre dues o més coses que tenen quelcom de comú, semblança de relacions.
  2. biologia Qualitat dels òrgans d’estructura i d’origen filogenètics diferents que presenten semblança funcional.
  3. dret Mètode d’aplicació de la llei per mitjà del qual una norma que regula un cas determinat és feta extensiva a casos anàlegs no prevists.
  4. filosofia En sentit estricte, correlació entre cadascun dels termes de dos o més ordres.
  5. física Similitud entre el nombre i la forma de les equacions diferencials de dos sistemes físics.
  6. plural geometria Fórmules de resolució de triangles esfèrics emprades més generalment per a comprovar els resultats trobats per altres mètodes.
  7. lingüística Per als gramàtics grecs, paradigma de flexió a què un mot pertanyia.