angiotensina I

Accessory
Partició sil·làbica: an_gi_o_ten_si_na I
Etimologia: de angio-, tens i -ina
Body
femení bioquímica Decapèptid alliberat per acció d’un enzim renal, la renina, sobre un precursor inactiu, l’angiotensinogen.