aritmètic
| | aritmètica

Accessory
Etimologia: del ll. arithmetĭcus, -a, -um i aquest del gr. arithmētikós ‘relatiu als nombres’, de arithmós ‘nombre’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’aritmètica.
  2. masculí i femení Persona versada en aritmètica.
  3. femení matemàtiques Estudi dels nombres naturals i de les operacions d’addició, subtracció, multiplicació, divisió entera, potenciació i extracció d’arrels enteres entre aquests nombres.