arrendament

Accessory
Etimologia: de arrendar
Body
  masculí
  1. dret civil Acció d’arrendar;
  2. dret civil l’efecte.
  3. arrendament a preu comptat Arrendament que es paga amb diners.
  4. arrendament financer economia Tècnica de finançament per a l’ús o l’adquisició de maquinària o de béns d’equip de cost elevat i ràpida obsolescència, que resulta d’una combinació de l’arrendament amb la compravenda mitjançant la qual l’arrendador es compromet a fornir l’arrendatari del bé en qüestió per un temps determinat i a canvi d’un preu en concepte d’utilització. És anomenat també lísing.
 1. dret civil Contracte d’arrendament.
 2. dret civil Preu de l’arrendament.