autumne

Accessory
Partició sil·làbica: au_tum_ne
Etimologia: del ll. autumnus ‘tardor’ 1a font: s. XIII
Body
masculí Tercera estació de l’any; tardor.