avaria

Accessory
Partició sil·làbica: a_va_ri_a
Homòfon: averia, haveria
Etimologia: de l’àr. ʿawārîya ‘mercaderia avariada’, der. de ʿawâr ‘defectuositat, tort, avaria’, i aquest de ʿáwwar ‘danyar, avariar’ 1a font: 1258
Body
    femení
  1. dret marítim Qualsevol despesa extraordinària o eventual feta durant la navegació per conservar el vaixell o la càrrega, i també els danys o les espatlladures que sofreixen el vaixell i les mercaderies des de la sortida del port o des de la seva càrrega fins a l’arribada al port de destinació o fins a la seva descàrrega.
  2. per extensió Deterioració soferta pels objectes transportats o emmagatzemats. Els paquets han arribat sense cap avaria.
  3. tecnologia
    1. Qualsevol dany o desperfecte en un vehicle, un mecanisme, un aparell, etc.
    2. especialment Deterioració incidental d’un motor, una màquina o un vehicle que n’impedeix el funcionament correcte.