baronia

Accessory
Partició sil·làbica: ba_ro_ni_a
Etimologia: de baró 1a font: s. XIV
Body
    femení
  1. Títol o dignitat de baró.
  2. història
    1. Demarcació feudal posseïda per un baró, el qual hi exercia funcions jurisdiccionals.
    2. Als Països Catalans, des del segle XIII, designació genèrica (equivalent aviat a senyoria o dominicatura) de tot territori que no pertanyia al rei, dit terra de barons.
    3. Als Països Catalans, des del segle XIII, territori d’una certa extensió posseït amb domini de mer i mixt imperi, amb independència de la categoria social del titular.