cadena

Accessory
Etimologia: del ll. catēna, íd. 1a font: s. XIII, CTort.
Body
  femení
  1. tecnologia Successió d’elements metàl·lics d’una gran resistència i una gran flexibilitat enllaçats entre ells l’un després de l’altre.
  2. cadenes antilliscants automòbil, automobilisme Xarxa de cadenes que envolta els pneumàtics d’un vehicle per tal d’augmentar-ne l’adherència.
  1. dret Antiga pena de reclusió en presidi.
  2. figuradament Les cadenes de l’esclavitud, del vici, de l’amor.
  3. arrossegar la cadena figuradament Suportar penes, la dissort, una subjecció.
  4. rompre (o trencar) les cadenes figuradament Deslligar-se d’una dependència; amollar les amarres.
  1. Sèrie d’elements semblants que se succeeixen sense interrupció.
  2. estadística Conjunt totalment ordenat.
  3. estadística Successió de variables aleatòries tal que la distribució de probabilitats d’una d’elles depèn dels valors obtinguts per les anteriors.
  4. geomorfologia Sèrie de muntanyes enllaçades entre elles amb certs caràcters comuns i amb una mateixa direcció general.
  5. química Sèrie d’àtoms enllaçats consecutivament que constitueixen l’esquelet d’una molècula o d’una part d’aquesta molècula.
  6. química orgànica Sèrie més o menys llarga d’àtoms de carboni units consecutivament o formant cicles.
  7. radiotècnia i televisió Conjunt d’emissores que transmeten un mateix programa produït en un centre emissor principal.
  8. radiotècnia Conjunt d’emissores de radionavegació els senyals de les quals indiquen la posició d’un vaixell o d’un avió.
  9. economia Conjunt d’establiments, de sucursals o d’agències que formen part d’un negoci.
  1. Sèrie ininterrompuda d’idees, de coses, de fets, dependents els uns dels altres.
  2. organització industrial Conjunt de màquines i d’equips emprats en la fabricació en cadena. Cadena de fabricació. Cadena de muntatge.
  3. cadena alimentària (o de nutrició, o tròfica) ecologia Conjunt de relacions de producció i d’obtenció d’aliments que s’estableix entre els diferents organismes d’un ecosistema.
  4. cadena de feines informàtica Conjunt de programes que resolen una aplicació o un seguit de processos relacionats, especialment si els programes són concebuts per a ésser executats l’un darrere l’altre.
  5. cadena de fred Conjunt d’instal·lacions, mitjans de transport, béns d’equipament, etc., que asseguren el manteniment a baixa temperatura d’un producte alimentari des del seu origen fins al moment del consum final.
  6. cadena respiratòria fisiologia Sistema de transport d’electrons aprofitat en l’oxidació biològica de substrats per a l’obtenció de l’energia reductora que contenen.
  7. en cadena locució adjectiva i locució adverbial En successió continuada. Reacció en cadena.
  8. fer la cadena Posar-se en fila per passar-se l’un a l’altre galledes d’aigua en un incendi, cabassos, pedres, paquets, etc.
  9. treball en cadena organització industrial Sistema de fabricació en què el material passa per les diferents màquines o els diferents equips disposats talment, que en cadascun és efectuada l’operació corresponent.
 1. Bíblia Sistema de comentari bíblic que consisteix a explicar cada verset reunint les frases dels Pares de l’Església que hi fan referència.
 2. dansa Evolució efectuada per dos rengles de balladors que avancen en sentit oposat donant-se les mans momentàniament i passant-se ara per la dreta, ara per l’esquerra.
 3. electrònica i informàtica Conjunt de dispositius o de circuits que constitueixen un sistema de regulació.
 4. embalatge, envasat i indústria tèxtil Disposició dels ordits, per a llur transport, en forma d’entortolligament sobre si mateixos que imita les baules d’una cadena.
 5. esoterisme Transmissió multiplicada d’oracions sota l’amenaça de dissorts en cas de trencar-la o la promesa d’esdeveniments sortosos en cas de continuar-la.
 6. gramàtica En gramàtica generativa transformacional, qualsevol de les successions de símbols que han estat obtinguts en un determinat estadi de la derivació d’una oració mitjançant les regles de reescriptura.
 7. heràldica Figura representada amb les anelles rodones, ovals o quadrades.
 8. lingüística En glossemàtica, classe o conjunt d’elements a qualsevol nivell de l’anàlisi sintagmàtica.
 9. cadena fònica fonètica, fonologia Sèrie de sons successius pronunciats per un parlant que formen un enunciat.
 10. cadena de desintegració física nuclear Sèrie de núclids en què cada membre es transforma en el següent, per desintegració radioactiva, fins a l’aparició d’un núclid estable.