caixa

Accessory
Partició sil·làbica: cai_xa
Compareu: l'acc. 1 amb capsa 1 i amb caixó
Etimologia: del ll. capsa, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Receptacle rígid de forma paral·lelepipèdica i de dimensions relativament grans destinat a estotjar-hi objectes o a embalar-los per al transport.
  2. per extensió Contingut d’una caixa. Una caixa de pomes.
  3. Moble format per un buc paral·lelepipèdic i tancat per una tapa superior plana, que serveix per a guardar-hi robes i objectes domèstics.
  4. caixa de camí antigament Caixa que servia per a traginar la roba i altres objectes durant els viatges.
  5. caixa de mort (o de morts, o simplement caixa) Taüt.
  6. o caixa o faixa Frase que es diu quan hom ha de prendre una decisió arriscada, jugant-s’hi el tot pel tot.
  7. poder fer ja la caixa (a algú) Estar (algú) a les acaballes.
  1. Receptacle semblant a una caixa.
  2. Receptacle on hom guarda diners.
  3. botànica Càpsula.
  4. electrotècnia Reducte metàl·lic, clos, que protegeix els caps dels cables o llurs unions.
  5. tecnologia Recipient emprat per a protegir o contenir certs mecanismes, certs dispositius, etc. Caixa del canvi. Caixa del bossell. Caixa del pany. Caixa d’engranatges.
  6. caixa acústica electroacústica Caixa destinada a contenir un o més altaveus, a reduir-ne la distorsió, a millorar la reproducció de l’extrem inferior de la banda de freqüències i a evitar el curtcircuit produït en un altaveu a l’aire.
  7. caixa de cabals Recipient on hom guarda diners, documents, objectes de valor, etc.
  8. caixa enregistradora En el comerç a la menuda, aparell emprat per a deixar enregistrats els valors de les vendes, efectuar els càlculs apropiats i guardar-hi provisionalment els diners.
  9. caixa forta Caixa de cabals.
  10. caixa negra electrònica i informàtica Sistema cibernètic l’estructura interna del qual o bé es desconeix o no és considerada en el context d’una determinada recerca. La caixa negra d’un avió.
  1. Buc. La caixa del rellotge. La caixa de l’escala. La caixa del piano.
  2. transports Part d’un carro o d’un camió destinada a contenir la càrrega.
  3. caixa toràcica (o del pit) Cavitat toràcica, tòrax.
 1. armament
  1. Curenya.
  2. Peça que sosté i subjecta el canó i els altres mecanismes i les parts que componen una arma de foc portàtil.
 2. comptabilitat
  1. Conjunt dels actius líquids realitzables d’una manera immediata pel subjecte patrimonial.
  2. Departament d’una empresa, d’una entitat financera o d’una administració (pública o local) en el qual hom efectua els pagaments i els cobraments.
  3. fer la caixa Fer l’inventari de la disponibilitat immediata de la tresoreria d’una empresa en un moment determinat.
  4. llibre de caixa Registre on hom consigna les entrades i les sortides de diners amb indicació de la data de l’operació.
 3. economia
  1. Establiment financer o administratiu que rep fons en dipòsit, els quals administra o fa rendir.
  2. caixa d’estalvis Institució financera de caràcter inicialment no lucratiu destinada a l’administració de dipòsits d’estalvis de primer grau a profit dels imposants i de la comunitat.
 4. arts gràfiques
  1. Conjunt de setze raimes de paper, és a dir, vuit mil fulls.
  2. caixa d’impremta Calaix dividit en compartiments on hi ha les lletres i els signes d’impremta.
  3. de caixa Amb lletres de caixa.
  4. de caixa alta locució adjectiva En majúscula.
  5. de caixa baixa locució adjectiva En minúscula.
  1. arts gràfiques Rectangle ocupat per la impressió en una pàgina.
  2. marina, marítim Espai entre dues quadernes a l’interior d’una embarcació.
  3. teatre En l’escenari d’un teatre, espai entre bastidors.
 5. música
  1. Caixa de ressonància.
  2. Cilindre de fusta o de metall que, tapat per dues membranes, forma el cos del tambor.
  3. caixa de ressonància Cavitat que amplifica les vibracions de les cordes en els instruments musicals.
  4. caixa grossa Bombo.
  5. caixa xinesa Instrument de percussió, de so indeterminat, consistent en una fusta buida que hom fa sonar per mitjà d’una baqueta petita, també de fusta.
 6. tecnologia
  1. Cambra o compartiment d’un instrument, d’un aparell, d’una màquina, etc., on és produït o s’esdevé un procés o una operació, que conté o recull un gas o un líquid, etc.
  2. caixa de vents En la farga catalana, dipòsit que recollia l’aire barrejat amb aigua de les trompes i els conduïa a la tovera.
 7. plural indústria tèxtil Entre els teixidors de seda de telers de mà, taules.
 8. caixa de fonamentació obres públiques Caixa que hom empra per a fonamentacions quan el terreny és esllavissadís, amb corrents d’aigua subterranis o bé en terreny submergit.
 9. caixa de guants química Vitrina hermètica en una de les parets de la qual hi ha adossats uns guants on l’operador introdueix les mans per tal de realitzar, sense perill de contaminació tòxica o radioactiva, les manipulacions que calgui.
 10. caixa de la carretera obres públiques Excavació de poca profunditat que es fa a la zona de l’esplanació d’una carretera on després hi haurà el paviment.
 11. organització militar
  1. caixa de reclutament Dependència de la zona de reclutament destinada a la inscripció i a la classificació dels reclutes.
  2. entrada en caixa Acte pel qual els allistats passen a dependre de la caixa de reclutament i a pertànyer a la jurisdicció militar.