calefacció

Accessory
Partició sil·làbica: ca_le_fac_ci_ó
Etimologia: del ll. calefactio -ōnis, íd. 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Acció d’escalfar un local.
  2. termotècnia Conjunt d’aparells o de dispositius destinats a escalfar un local o a produir calor en un procés industrial. Calefacció central.