cambra

Accessory
Etimologia: del ll. camĕra, adaptació del gr. kamára ‘volta, cúpula; cambra coberta amb volta’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Habitació, local, peça, d’una casa.
  2. especialment Habitació destinada a dormir o per a l’ús d’una persona o de diverses. La cambra dels nens.
  3. història Sala o conjunt de sales d’una residència reservades al sobirà, als seus familiars o a la cort.
  4. marina, marítim Cadascun dels departaments del buc d’un vaixell separats per mampares o planxes.
  5. especialment marina, marítim Departament d’un vaixell destinat a l’allotjament i a l’estada dels passatgers, del capità o patró i dels oficials.
  6. especialment marina, marítim Cabina.
  7. Departament d’una casa destinat a graner, situat generalment en un lloc alt; golfa.
  8. Habitació d’una masia destinada a allotjar els pastors durant l’hivern.
  9. cambra cuirassada Cambra revestida de planxes d’acer i proveïda d’elements de seguretat que substitueix la caixa forta quan la capacitat d’aquesta és insuficient.
  10. cambra de bany bany 2 3.
  11. cambra de derrota marina, marítim Espai, al costat del pont de comandament del vaixell, on es guarden les cartes i les publicacions nàutiques, i on el pilot calcula la situació.
  12. cambra de gas penologia Local hermèticament tancat on hom injecta gasos tòxics per a asfixiar.
  13. cambra de les armes antigament Sala d’armes.
  14. cambra dels mals endreços Habitació destinada a guardar coses velles o de poc ús.
  15. cambra de parament història Sala o cambra principal i més ben guarnida d’una casa o un palau.
  16. cambra fosca Habitació interior d’una casa que no té claror ni ventilació directa a l’exterior.
  17. cambra freda (o impròpiament frigorífica) refrigeració Compartiment de parets tèrmicament aïllants, mantingut a baixa temperatura per mitjà d’una màquina frigorífica.
  18. cambra mortuòria Habitació parada per a tenir-hi un difunt i honrar-lo abans de l’enterrament.
  19. de cambra locució adjectiva Privat. Pintor de cambra del rei. Ajudant de cambra.
  20. de cambra locució adjectiva música Dit de la música vocal o instrumental escrita per a ésser interpretada en intimitat i per un grup reduït d’intèrprets (orquestra de cambra).
  21. en cambra locució adverbial Privadament. Treballar en cambra.
  1. [o femení plural] Deposició de ventre d’una persona.
  2. anar de cambra Evacuar el ventre (una persona).
  3. cambres clares Evacuació freqüent i anormal, diarrea.
  4. cambres de sang Deposició sangonosa pròpia de la disenteria.
  1. Compartiment o cavitat d’un aparell, d’una màquina, d’un organisme animal o vegetal, etc., on és produït o s’esdevé un procés o una operació, que separa diverses parts, diverses cel·les, etc.
  2. armament Recambra.
  3. automòbil, automobilisme Cambra d’aire d’un pneumàtic.
  4. cambra aerífera botànica Cadascun dels grans espais intercel·lulars existents entre les cèl·lules d’algunes plantes.
  5. cambra aerífera botànica Cadascuna de les cel·les que hi ha a la superfície d’algunes hepàtiques tal·loses.
  6. cambra aquosa anatomia animal Cambra anterior de l’ull que conté l’humor aquós.
  7. cambra d’aire anatomia animal Zona clara situada a la part superior de l’estómac.
  8. cambra d’aire automòbil, automobilisme Recipient tòric de cautxú que conté l’aire a pressió a l’interior d’un pneumàtic.
  9. cambra de càrrega hidràulica Dipòsit construït al final d’un canal d’una central hidroelèctrica.
  10. cambra de combustió motors Recinte d’un motor on és efectuada la combustió.
  11. cambra de combustió termotècnia Part central d’un fogar, on es posen primerament en contacte el combustible i el comburent.
  12. cambra de gasos armament Cambra tubular de les armes automàtiques de presa de gasos, base del funcionament en el mecanisme d’automatisme.
  13. cambra de reacció química industrial Reactor.
  14. cambra de recuperació termotècnia Cambra de la instal·lació d’un forn, d’una caldera, etc., per la qual passen els gasos o els fums per tal de recuperar la calor.
  15. cambra de vapor termotècnia Espai ocupat pel vapor, comprès entre la superfície de l’aigua i la part superior de la caldera.
  16. cambra substomàtica botànica Cripta subepidèrmica que és darrere el porus (ostíol) de l’estoma.
  17. cambra vítria anatomia animal Cambra posterior de l’ull que conté l’humor vitri.
 1. partícules elementals i nucleònica
  1. Detector de radiacions ionitzants, ja siguin partícules carregades elèctricament (electrons, protons, ions, etc.) o neutres (fotó, neutró, etc.).
  2. cambra de bombolles Detector de partícules que en visualitza la trajectòria mitjançant un deixant de bombolles en un vapor sobresaturat.
 2. òptica, cinematografia, televisió i fotografia càmera 1.
 3. filosofia En l’art o la lògica lul·liana, cadascuna de les caselles en què normalment es divideixen les figures, que contenen diverses combinacions de lletres per a proposar i resoldre qüestions.
 4. història
  1. A l’edat mitjana, tresor o fisc del sobirà.
  2. Assignació de terres o rendes feta per un sobirà o un senyor feudal a benefici de la muller o dels fills, per tal d’assegurar-los un mitjà de vida.
  3. Assignació de terres o rendes a benefici dels priors i els mestres feta per les assemblees dels ordes militars.
  4. Terra assignada en cambra.
  1. Institució que als pobles del Pallars s’encarrega del recull de diners destinats a pagar les despeses (ball, vi, coca, etc.) de la festa major.
  2. història A l’edat mitjana, lloc on hom guardava el diner públic.
 5. història Òrgan administratiu encarregat especialment de la revisió de comptes i de resoldre les controvèrsies en matèria d’imposts i de préstecs públics.
 6. mineralogia Espai entre dos nivells que era ocupat per un mineral abans d’ésser arrencat.
 7. ciències polítiques
  1. Òrgan polític deliberatiu amb facultats legislatives o consultives propi dels estats de sistema representatiu. Cambra de diputats.
  2. cambra alta (o segona cambra)
  3. cambra baixa (o primera cambra) Congrés dels diputats; cambra 11 1.
 8. dret i economia
  1. Entitat o organisme que agrupa individus o entitats d’una mateixa activitat econòmica. Cambra agrària. Cambra de comerç, indústria i navegació.
  2. cambra de compensació Entitat a través de la qual els organismes públics i les empreses financeres o fornidores de béns i de serveis compensen els comptes creditors i deutors existents entre ells.
  3. cambra de la propietat Associació de propietaris que té per funció fomentar i defensar els interessos de la propietat urbana.