carai

Accessory
Partició sil·làbica: ca_rai
Body
interjecció vulgarment Eufemisme per carall 2.