càrrega

Accessory
Etimologia: de carregar
Body
  femení
  1. Allò que hom col·loca sobre algú o sobre alguna cosa per a ésser transportat. Un carretó amb una càrrega de terra. Un vagó, un tren, de càrrega.
  2. manutenció, emmagatzematge Conjunt de les mercaderies disposades per a ésser carregades en un vehicle o un element de transport.
  3. càrrega horitzontal manutenció, emmagatzematge i marina, marítim Sistema de càrrega i descàrrega de mercaderies que hom duu a terme mitjançant vehicles que poden entrar al vaixell o sortir-ne amb la càrrega, a través d’unes rampes especialment condicionades.
  4. càrrega màxima marina, marítim Càrrega límit que pot transportar un vaixell.
  5. càrrega vertical manutenció, emmagatzematge i marina, marítim Sistema de càrrega i descàrrega de mercaderies que hom duu a terme mitjançant l’elevació i estiba de contenidors amb grues.
  1. transports Pes suportat per un home, un animal, un vehicle, etc., o aixecat per un aparell d’elevació.
  2. figuradament Obligació, molèstia, responsabilitat. El matrimoni és una càrrega. L’àvia malalta els és una càrrega. Portar la càrrega d’una casa, d’un negoci.
  3. tecnologia Força o parell resistent que s’oposa al moviment d’una màquina, d’un motor, etc.
  4. càrrega que plau (o a gust) no pesa Refrany que significa que una feina o una obligació que ve de gust és més fàcil d’acomplir.
  1. Quantitat de pólvora, de combustible, d’electricitat, etc., amb què és alimentat un canó, un forn, una bateria, etc.
  2. tecnologia Quantitat de material introduït periòdicament en un procés.
  3. càrrega de tinta Dipòsit de tinta de les plomes estilogràfiques, dels bolígrafs, etc.
  4. càrrega de projecció armament Quantitat de pólvora destinada a produir els gasos que, per llur expansió, impulsaran un projectil.
  5. càrrega explosiva armament Substància col·locada dins una granada per a produir l’explosió.
  6. càrrega residual electricitat Quantitat d’electricitat que conserva un condensador després d’una descàrrega ràpida.
  1. Unitat de mesura, amb diferents valors, però que generalment correspon a la quantitat que pot portar un animal de càrrega. Una càrrega de vi, d’oli, de cereals.
  2. metrologia Carga.
  1. Acció de carregar. La càrrega va durar tot un dia. Càrrega a la baioneta.
  2. tàctica Envestida o atac a l’enemic.
  3. tornar a la càrrega figuradament Fer una nova temptativa.
  1. dret civil Subjecció especial d’una persona o d’un bé a una obligació legal concreta de caràcter públic (un impost, una prestació personal, etc.) o una responsabilitat o gravamen patrimonial.
  2. càrrega de la prova dret processal En un procés, obligació que correspon al demandant de provar els fets constitutius del seu dret, i al demandat de provar els fets impeditius, extintius o excloents d’aquell dret.
  3. càrrega pastoral dret canònic Prestació a què resta obligat el posseïdor d’un benifet.
  4. càrregues socials economia Conjunt de despeses empresarials vinculades als salaris dels treballadors, destinades a assegurar la seva protecció social (seguretat social, vacances, pensions, etc.).
 1. electrotècnia
  1. Potència activa o aparent fornida o absorbida per una màquina o una xarxa elèctrica.
  2. Element receptor d’energia elèctrica.
 2. física
  1. Nom genèric de diversos atributs intrínsecs de les partícules elementals, que caracteritzen pel que fa a les interaccions en què intervenen.
  2. càrrega atòmica Nombre atòmic.
  3. càrrega elèctrica (o simplement càrrega) [símbol Q] Suma algèbrica de les càrregues elèctriques elementals d’un sistema físic.
  4. càrrega elèctrica elemental (o càrrega elemental) Unitat de càrrega elèctrica igual al valor absolut de la càrrega de l’electró.
  5. càrrega elemental Mínima quantitat possible d’una càrrega.
 3. hidrodinàmica
  1. Altura de càrrega.
  2. Pressió que fa un fluid sobre les parets del recipient que el conté.
 4. hidrologia Conjunt de materials transportats per un curs d’aigua, sia en dissolució, en suspensió o per arrossegament o rodolament.
 5. nucleònica Combustible fissionable d’un reactor nuclear.
 6. indústria tèxtil Aprest aconseguit en augmentar el pes dels teixits de seda, de cotó, etc., en algunes de les operacions d’acabat, per tal de millorar-ne el tacte i la presentació.
 7. càrrega heràldica heràldica Tot el que hom posa dins el camper d’un escut, és a dir, les peces i els mobles o figures.