castedat

Accessory
Etimologia: del ll. castĭtas, -ātis, íd. 1a font: s. XIII
Body
    femení
    1. Qualitat de cast.
    2. Virtut que ordena la conducta sexual.
  1. per extensió Continència absoluta. Vot de castedat.