certificat
| | certificada

Accessory
Etimologia: de certificar 1a font: 1696, DLac.
Body
 1. adjectiu correus Dit de la correspondència en què, previ el pagament d’una tarifa suplementària, l’administració de correus atorga al remitent un resguard de la remesa i exigeix del destinatari la signatura d’un justificant de recepció.
 2. masculí
  1. dret Document expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que dona fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibretes d’actes, etc.
  2. certificat de bona conducta Document expedit per l’autoritat governativa que valora el comportament social i polític i que hom exigeix per a fer determinades sol·licituds o per a accedir a alguns càrrecs.
  3. certificat de treball dret del treball Document que l’empresari ha de lliurar al treballador a petició d’aquest en el qual consta el temps servit en l’empresa i la mena de treball efectuat.
  4. certificat mèdic medicina Document, redactat per un metge en un imprès oficial, destinat a constatar un fet d’ordre mèdic.
 3. masculí economia Bitllet, rebut o valor emès per un govern amb una determinada equivalència monetària i a vegades amb un termini concret de venciment.