circumferència

Accessory
Partició sil·làbica: cir_cum_fe_rèn_ci_a
Etimologia: del ll. circumferentia, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení geometria
  1. Conjunt de tots els punts d’un pla la distància dels quals a un punt donat del pla (centre) és constant.
  2. Volt, circuit.