citologia

Accessory
Partició sil·làbica: ci_to_lo_gi_a
Homòfon: sitologia
Etimologia: de cito- i -logia
Body
    femení
  1. biologia Branca de la biologia que estudia l’estructura i la funció de la cèl·lula.
  2. diagnosi
    1. Citodiagnosi.
    2. citologia exfoliativa Diagnosi d’una mostra de cèl·lules despreses per descamació del coll uterí i de la vagina.