coherència

Accessory
Partició sil·làbica: co_he_rèn_ci_a
Etimologia: del ll. cohaerentia, íd.
Body
    femení
  1. Connexió i absència de contradicció entre les parts d’un argument, d’una doctrina, d’una obra, etc., considerats com una totalitat.
  2. Actuació d’acord amb el pensament.
  3. estadística Grau de plausibilitat entre uns fets observats i una teoria que pretén d’explicar-los.
  4. física Cohesió.
  5. lingüística Propietat del text que el fa interpretable i que es basa en una articulació estructurada de la informació.
  6. òptica Propietat dels fenòmens ondulatoris òptics que consisteix en la constància al llarg del temps de la diferència de fase entre els components monocromàtics d’un grup d’ones, la qual cosa té per conseqüència la producció d’interferències.