cristal·lografia

Accessory
Partició sil·làbica: cris_tal_lo_gra_fi_a
Etimologia: de cristal·lo- i -grafia
Body
femení Ciència que estudia la matèria cristal·lina.