defunció

Accessory
Partició sil·làbica: de_fun_ci_ó
Etimologia: del ll. defunctio, -ōnis, íd. 1a font: 1917, DOrt.
Body
femení Mort d’una persona.