desembarassadament

Accessory
Partició sil·làbica: des_em_ba_ras_sa_da_ment
Etimologia: de desembarassat
Body
adverbi Sense embaràs.