desormejar

Accessory
Partició sil·làbica: des_or_me_jar
Etimologia: de ormejar
Body
verb transitiu nàutica Desaparellar.