dia-

Body
Prefix, del grec diá, que significa ‘a través de’. Ex.: diacronia, diatèrmic.