diari
| | diària

Accessory
Partició sil·làbica: di_a_ri
Etimologia: del ll. diarium, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
  1. adjectiu Que correspon a cada dia. Sou diari. Rep una paga diària.
  2. masculí Conjunt de les despeses, els sous a pagar, etc., corresponents a un dia.
  1. adjectiu Que es produeix o mor cada dia; quotidià. Una publicació diària.
  2. masculí economia Llibre de comerç principal i obligatori on són enregistrades totes les operacions efectuades diàriament i en l’ordre en què ho han estat.
  3. masculí literatura Llibre on hom anota els esdeveniments de cada dia i sovint els pensaments propis.
  4. masculí periodisme Periòdic informatiu que és publicat cada dia.
  5. diari de bord marina, marítim Llibre on el capità de la nau apunta cada dia tots els detalls del viatge, que constitueix l’historial del vaixell des de l’avarada fins que deixa de navegar.
  6. diari de camp antropologia Llibreta on hom anota els resultats de l’observació directa de fets, persones i experiències al llarg d’un treball de camp, com a base per a estudis posteriors.
  7. diari de sessions dret constitucional i ciències polítiques Publicació periòdica on hom transcriu les intervencions orals i el resultat de les votacions d’una sessió parlamentària.
  8. diari oficial dret Nom donat a alguns butlletins oficials. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  9. llibre diari economia diari 2 2. Porta el llibre diari d’una empresa.