embiòpters

Accessory
Partició sil·làbica: em_bi_òp_ters
Body
    masculí entomologia
  1. plural Ordre d’insectes hemimetàbols, de petites dimensions, que secreten seda i viuen sota pedres i escorces.
  2. singular Insecte de l’ordre dels embiòpters.