encomiable

Accessory
Partició sil·làbica: en_co_mi_a_ble
Etimologia: de encomiar
Body
adjectiu Digne d’encomi.