equipament

Accessory
Etimologia: de equipar
Body
    masculí
    1. Acció d’equipar;
    2. l’efecte.
  1. béns d’equipament economia Conjunt de béns materials, tals com plantes industrials, maquinària, instal·lacions, serveis, etc., necessaris per al funcionament d’una unitat de producció.
  2. equipament urbà geografia urbana A les aglomeracions urbanes, conjunt dels elements necessaris per al compliment de llurs funcions de reproducció de la força de treball, de producció i comerç, d’administració pública i d’infraestructures.