equipol·lència

Accessory
Partició sil·làbica: e_qui_pol_lèn_ci_a
Etimologia: del ll. aequipollentia ‘equivalència’
Body
    femení
  1. Qualitat d’equipol·lent, equivalència.
    1. lògica Relació d’igualtat lògica entre dos conceptes de la mateixa extensió.
    2. matemàtiques Relació d’equivalència entre vectors fixos de l’espai euclidià.